Perustietopaketti

Asunnon vuokrasopimus

Sopimus

Hyvä vuokratapa edellyttää, että asunnon vuokrasopimus tehdään aina kirjallisesti. Myös sähköinen vuokrasopimus on kirjallinen sopimus. Sopimus on laadittava selkeäksi ja yksiselitteiseksi. On tärkeää, että molemmat osapuolet perehtyvät huolellisesti vuokrasopimukseen ja sen ehtoihin ennen vuokrasopimuksen hyväksymistä ja kysyvät tarvittaessa tarkennuksia.

Kesto

Vuokrasuhteen kesto voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Asuinhuoneen vuokralaki säätelee tarkoin perusteita, joilla vuokralainen voi irtautua määräaikaisesta sopimuksesta. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi. Irtisanomisajaltaan rajoitetun toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa päättymään aikaisintaan vuoden kuluttua sen alkamisesta. Aikaisemmasta irtisanomisesta määrätään yleensä yhden kuukauden vuokraa vastaava summa sopimussakkona.

Vuokra

Asunnon vuokra määräytyy sen mukaan, mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu. Vuokra on maksettava kunkin kuukauden 2. päivä, ellei muuta ole sovittu.

Vuokran korottaminen

Lain mukaan asunnon vuokraa ja käyttökorvauksia voidaan korottaa sopimuksen perusteella, jos tätä koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Toistaiseksi voimassa olevissa vuokrasuhteissa korotusperuste on vapaasti sovittavissa. Vuokra voidaan sitoa esimerkiksi indeksiin. Määräaikaisissa sopimuksissa vuokraa ei voi korottaa sopimuskauden aikana.

Muut maksut

Kuukausivuokran lisäksi vuokralainen maksaa pääsääntöisesti vesimaksun (taloyhtiön määräämä) ja sähkön kulutuksen mukaan. Sähkö ostetaan joko suoraan sähköntoimittajalta tai taloyhtiön kautta.

Vakuus

Vuokra-asunnon vakuus on 1–3 kuukauden vuokraa vastaava summa, joka yleensä maksetaan vuokranantajan tilille ennen muuttopäivää. Vakuuden voi tehdä myös pankkitalletuksena kuittaamattomuustodistuksen kera, jolloin sitä varten avataan pankissa erityinen vuokravakuustili. Vakuus palautetaan vuokrasuhteen päättyessä vuokralaiselle täysimääräisenä, mikäli asunnossa ei havaita mitään normaalista kulumisesta poikkeavaa eikä vuokria tai muita maksuja ole rästissä. On hyvä muistaa, että vuokrasuhteen aikana vuokravakuutta ei voi käyttää vuokran maksamiseen.

Vakuutus

Kotivakuutuksen ottamista kannattaa suositella vuokralaiselle, edellytti vuokranantaja sitä sopimusehdoissa tai ei.

Vuokrasuhde

Vuokralaisen sisäänmuuttopäivä

Vuokranantajan on huolehdittava, että asunto on vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus ottaa se haltuunsa. Yleisen tavan mukaan luovutus on kello 12. Jos asunnon vuokrasopimuksen alkamispäivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, muuttopäivä on ensimmäinen arkipäivä tämän jälkeen.

Korjaus- ja muutostyöt

Korjaus- ja muutostöiden tekeminen huoneistoon ilman vuokranantajan lupaa on kielletty. Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Muussa tapauksessa vuokranantajan tulee ilmoittaa korjaustoimista laissa säädettyä aikarajojen mukaisesti.

Kunnossapito- ja ilmoitusvelvollisuus

Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Vuokralainen, joka laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle myös vahingon, jonka huoneistossa oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut. Vuokranantaja vastaa asunnon kunnosta myös vuokrasuhteen aikana ja on velvollinen korjaamaan kustannuksellaan esimerkiksi hajonneen jääkaapin, jos sen rikkoutuminen johtuu muusta kuin vuokralaisen laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta.

Vastuunjako

Vastuunjakotaulukkoon on kirjattu vastuiden jakamista yhtiön ja osakkaan välillä. Vastuunjakotaulukko löytyy mm. Suomen Isännöitsijäpalvelut Oy:n sivuilta.

Vuokranantajan oikeus päästä asuntoon

Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten vuokralaisen on viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon. Jos huoneisto on tarkoitus myydä tai se on uudelleen vuokrattavissa, vuokranantajalla tai tämän edustajalla on oikeus näyttää huoneistoa vuokranantajalle ja vuokralaiselle sopivana aikana.

Luovutus toisen käyttöön

Huoneiston tai sen osan luovuttaminen toiselle ilman vuokrasopimuksessa olevaa suostumusta tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa on kielletty. Vuokralaisella on oikeus käyttää asuntoa yhdessä puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa. Jos käytöstä ei aiheudu haittaa, vuokralaisella on oikeus käyttää huoneistoa myös lähisukulaisten ja puolison lähisukulaisten kanssa.

Alivuokraus

Vuokralainen voi alivuokrata tai muutoin luovuttaa asunnosta enintään puolet toiselle asumiseen, jos siitä ei aiheudu haittaa.

Jälleenvuokraus

Asuntoa ei saa jälleenvuokrata ilman vuokranantajan lupaa.

Riita-asiat

Riita-asiat huoneenvuokra-asioissa käsitellään Turun alueella Turun käräjäoikeudessa.

Vuokrasuhteen päättyminen

Irtisanominen

Vuokralaisen irtisanomisaika on aina yksi kuukausi. Vuokranantajan puolelta irtisanomisaika on kolme kuukautta, ja vuokrasuhteen kestettyä yli vuoden irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan aina sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty. Irtisanomisajaltaan rajoitetun toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa päättymään aikaisintaan vuoden kuluttua sen alkamisesta. Aikaisemmasta irtisanomisesta määrätään yleensä yhden kuukauden vuokraa vastaava summa sopimussakkona. Ehto, jolla vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään tai vuokralaisen pidennetään, on mitätön. Määräaikainen sopimus on voimassa ennalta määrätyn ajan. Pääsääntöisesti vain tuomioistuin voi oikeuttaa vuokralaisen tai vuokranantajan irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen laissa mainitulla erityisellä perusteella.

Irtisanomisilmoitus on toimitettava vuokrasuhteen toiselle osapuolelle kirjallisesti ja todisteellisesti.

Siirto

Vuokraoikeuden siirtoa ei saa tehdä ilman vuokranantajan lupaa.

Purku

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus esimerkiksi, jos vuokralainen laiminlyö vuokrasuorituksen säädetyssä tai sovitussa ajassa, tai jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää, tai jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti.

Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus esimerkiksi, jos vuokralaisen, hänen kotiväkeensä kuuluvan tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Sopimusosapuoli, joka haluaa käyttää laissa säädettyä oikeuttaan purkaa vuokrasopimus, on annettava kirjallinen purkamisilmoitus. Siinä on mainittava purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta siinä tapauksessa, että vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta.

Ulosmuuttopäivämäärä

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on luovutettava vuokranantajan käyttöön yleisen tavan mukaan kello 12. Vaatimus muuttopäivän siirtämisestä on pantava vireille tuomioistuimessa viimeistään kuukautta ennen muuttopäivää.