Perustietopaketti

Perustietoa vuokralaiselle asuntovuokrauksesta

Asuntovuokraukseen liittyy selkeitä ohjeita ja sääntöjä, joista vuokralaisen tulee olla tietoinen. Lue tästä lisätietoa asuntovuokrauksesta.

Ohjeistus on yleispätevä. Tarkista aina omasta vuokrasopimuksestasi tai muista saamistasi ohjeista mitä asiasta on sovittu. Jos kanssasi on sovittu jostain asiasta erikseen toisin, noudatetaan asiassa erikseen sovittua käytäntöä.

Asuinhuoneiston vuokrasopimukseen ja vuokrasuhteeseen sovelletaan aina myös asuinhuoneiston vuokrauksesta (AHVL) annetun lain säännöksiä muutoksineen.

Vuokrasopimus

Sopimus

Hyvä vuokratapa edellyttää, että asunnon vuokrasopimus tehdään aina kirjallisesti. Myös sähköinen vuokrasopimus on kirjallinen sopimus. Sopimus on laadittava selkeäksi ja yksiselitteiseksi. On tärkeää, että molemmat osapuolet perehtyvät huolellisesti vuokrasopimukseen ja sen ehtoihin ennen vuokrasopimuksen hyväksymistä ja kysyvät tarvittaessa tarkennuksia.

Kesto

Vuokrasuhteen kesto voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Asuinhuoneenvuokralaki säätelee tarkoin perusteita, jolla vuokralainen voi irtautua määräaikaisesta sopimuksesta. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi. Irtisanomisajaltaan rajoitetun toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa päättymään aikaisintaan vuoden kuluttua sen alkamisesta. Aikaisemmasta irtisanomisesta määrätään yleensä yhden kuukauden vuokraa vastaava summa sopimussakkona.

Vuokra

Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu. Vuokra on maksettava kunkin kuukauden 2. päivä, ellei muuta ole sovittu.

Vuokran korottaminen

Lain mukaan vuokraa ja käyttökorvauksia voidaan korottaa sopimuksen perusteella, jos tätä koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Toistaiseksi voimassa olevissa vuokrasuhteissa korotusperuste on vapaasti sovittavissa, vuokra voidaan sitoa esimerkiksi indeksiin. Määräaikaisissa sopimuksissa vuokraa ei voi korottaa sopimuskauden aikana.

Muut maksut

Kuukausivuokran lisäksi vuokralainen maksaa pääsääntöisesti vesimaksun (taloyhtiön määräämä) ja sähkön kulutuksen mukaan. Sähkö ostetaan joko suoraan sähköntoimittajalta tai taloyhtiön kautta.

Vakuus

Vakuus on 1 - 3 kuukauden vuokraa vastaava summa, joka yleensä maksetaan vuokranantajan tilille ennen muuttopäivää. Vakuuden voi tehdä myös pankkitalletuksena kuittaamattomuustodistuksen kera, jolloin sitä varten avataan pankissa erityinen vuokravakuustili. Vakuus palautetaan vuokrasuhteen päättyessä vuokralaiselle täysimääräisenä, mikäli asunnossa ei havaita mitään normaalista kulumisesta poikkeavaa eikä vuokria tai muita maksuja ole rästissä. On hyvä muistaa, että vuokrasuhteen aikana vuokravakuutta ei voi käyttää vuokran maksamiseen.

Vakuutus

Kotivakuutus kannattaa ottaa aina, edellytti vuokranantaja sitä sopimusehdoissa tai ei.

Vuokrasuhde

Sisäänmuuttopäivä

Vuokranantajan on pidettävä huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus ottaa se haltuunsa, yleisen tavan mukaan klo 12.00. Jos sopimuksen alkamispäivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, muuttopäivä on ensimmäinen arkipäivä tämän jälkeen.

Korjaus- ja muutostyöt

Korjaus- ja muutostöiden tekeminen huoneistoon ilman vuokranantajan lupaa on kielletty. Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Muussa tapauksessa vuokranantajan tulee ilmoittaa korjaustoimista laissa säädettyä aikarajojen mukaisesti.

Kunnossapito- ja ilmoitusvelvollisuus

Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Vuokralainen, joka laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle myös vahingon, jonka huoneistossa oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut. Vuokranantajan vastaa asunnon kunnosta myös vuokrasuhteen aikana, ja on velvollinen korjaamaan kustannuksellaan esim. hajonneen jääkaapin, jos sen rikkoutuminen johtuu muusta kuin vuokralaisen laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta.

Vastuunjako

Yhtiön ja osakkaan välisestä vastuunjaosta löytyy vastuunjakotaulukko mm. Suomen Isännöitsijäpalvelut Oy:n sivuilta.

Vuokranantajan oikeus päästä asuntoon

Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten vuokralaisen on viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon. Jos huoneisto on tarkoitus myydä tai se on uudelleen vuokrattavissa, vuokranantajalla tai tämän edustajalla on oikeus näyttää huoneistoa vuokranantajalle ja vuokralaiselle sopivana aikana.

Luovutus toisen käyttöön

Huoneiston tai sen osan luovuttaminen toiselle ilman vuokrasopimuksessa olevaa suostumusta tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa on kielletty. Vuokralaisella on oikeus käyttää asuntoa yhdessä puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa. Jos käytöstä ei aiheudu haittaa, vuokralaisella on oikeus käyttää huoneistoa myös lähisukulaisten ja puolison lähisukulaisten kanssa.

Alivuokraus

Vuokralainen voi alivuokrata tai muutoin luovuttaa asunnosta enintään puolet toiselle asumiseen, jos siitä ei aiheudu haittaa.

Jälleenvuokraus

Huoneistoa ei saa jälleenvuokrata ilman vuokranantajan lupaa.

Riita-asiat

Riita-asiat huoneenvuokra-asioissa käsitellään Turun alueella Turun käräjäoikeudessa.

Vuokrasuhteen päättyminen

Irtisanominen

Vuokralaisen irtisanomisaika on aina yksi kuukausi. Vuokranantajan puolelta irtisanomisaika on kolme kuukautta, ja vuokrasuhteen kestettyä yli vuoden irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan aina sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty.

Irtisanomisajaltaan rajoitetun toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa päättymään aikaisintaan vuoden kuluttua sen alkamisesta. Aikaisemmasta irtisanomisesta määrätään yleensä yhden kuukauden vuokraa vastaava summa sopimussakkona. Ehto, jolla vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään tai vuokralaisen pidennetään, on mitätön.

Määräaikainen sopimus on voimassa ennalta määrätyn ajan. Pääsääntöisesti vain tuomioistuin voi oikeuttaa vuokralaisen tai vuokranantajan irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen laissa mainitulla erityisellä perusteella.

Irtisanomisilmoitus on toimitettava vuokrasuhteen toiselle osapuolelle kirjallisesti ja todisteellisesti.

Siirto

Vuokraoikeuden siirtoa ei saa tehdä ilman vuokranantajan lupaa.

Purku

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus esimerkiksi, jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokra säädetyssä tai sovitussa ajassa, tai jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää, tai jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti. Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus esimerkiksi, jos vuokralaisen, hänen kotiväkeensä kuuluvan tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen.

Sopimusosapuoli, joka haluaa käyttää laissa säädettyä oikeuttaan purkaa vuokrasopimus, on annettava kirjallinen purkamisilmoitus. Siinä on mainittava purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta siinä tapauksessa, että vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta.

Ulosmuuttopäivämäärä

Muuttopäivä on yleensä vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on luovutettava vuokranantajan käyttöön yleisen tavan mukaan klo 12. Vaatimus muuttopäivän siirtämisestä on pantava vireille tuomioistuimessa viimeistään kuukautta ennen muuttopäivää.